fbpx

Tilskud

Der afsættes hvert år midler på Finansloven til at yde tilskud til forældrebetaling af skolepenge og SFO. Midlerne forvaltes af Fordelingssekretariatet på vegne af landets frie grundskoler. Denne side giver et overblik over administrationsgrundlaget for fripladstilskud. Alle detaljer kan findes på www.fordelingssekretariatet.dk.

Hvem kan søge fripladstilskud?
Ansøgningsberettigede er alle elever pr. 5. september i pågældende skoleår, og der søges for et skoleår ad gangen. Selve ansøgningen til Fordelingssekretariatet foretages af skolen efter denne dato. Tildeling af fripladstilskud til skolepenge og SFO afhænger af ens indkomstgrundlag, og hvor mange børn man har.
Hvis forældrene er skilt eller separerede og ikke samboende, er det den personlige indkomst for den af forældrene, hvor barnet har folkeregisteradresse, der lægges til grund for tilskudsberegningen. Har den ene af forældrene forældremyndigheden alene, er det denne forælders indkomst, der lægges til grund for tilskudsberegningen.

Hvor meget får man i tilskud?
Fordelingsnøglerne for skolepenge og SFO kan ses her:
https://www.fskr.dk/tilskud/friplads/fordelingsnogler-2023-24/

VIGTIGT: De afsatte midler på Finansloven har de seneste år kun dækket ca. 30 % af det samlede tilskudsbehov på landets frie grundskoler, hvilket vil sige, at skolerne kun modtager 30 % af det beløb, som de tilskudsberettigede egentlig skulle have jf. fordelingsnøglen.

Hvordan søger man?
Der søges om tilskud via skolen, men det er Fordelingssekretariatet, der foretager sagsbehandlingen og indhenter de nødvendige oplysninger fra SKAT, CPR- og andre offentlige registre. Ansøgningsfristen er medio september i det skoleår, der søges støtte til.
Blanket til søgning af tilskuddet kan rekvireres på kontoret, på forældreintra eller her på siden. Ansøgning vil først være mulig medio juni og frem til ansøgningsfristen.

Hvornår gives tilskuddet?
Skolen får i december besked om det givne tilskud, og fordeler derefter midlerne i henhold til Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle – det betyder at midlerne fordeles med skolepenge opkrævningerne i februar, marts og april det følgende år.
I det omfang, der ydes tilskud til familier med restance, vil tilskuddet blive modregnet før en eventuel modregning i skolepenge og SFO betaling.

Fristen for aflevering i år er 12. september 2023 på kontoret eller Scannet ind og sendt til kontoret på mail kontor@fredericia-friskole.dk eller afleveret i postkassen.

Friplads SFO

Friplads Skole

Friplads SFO + Skole